Menu
Cart 0
IGONDELO! nguMina Javaherbin (isiNdebele)

IGONDELO! nguMina Javaherbin (isiNdebele)

  • R 9000Hlanganyela noBongani nabangani bakhe nabararha, badrebula ngebhola yabo etatawini elinethuli. Ngubani ozakuthumba umdlalo? Abadlali- namkha abathlorisi abaze ukuzokujamisa umdlalo webhola?

"Ukundlondlobala nokukhuthazeka, lencwadi etlolwe bayakwakhonjiswa nemigwalo isikhumbuza ithabo nokuthlogomela ithando lobungani nezemidlalo, ezenzeka enarheni yeSewula Afrika, Lencwadi isisipho esinikelwa abathandi bomdlalo webholo nemindenabo ephasini mazombe"

Author Mina Javaherbin
Illustration A. G. Ford (2012)
ISBN 1613833172, 9781613833179
Pages 40p.


We Also Recommend