Menu
Cart 0
Intfombatanyana lebeyingafuni kukhula nguVeronique Tadjo (Siswati)

Intfombatanyana lebeyingafuni kukhula nguVeronique Tadjo (Siswati)

  • R 6000Tinsimi te-Afrika letiyiNtsandvokati

Sidzandzanyana Ayanda utsandza uyise ngenhlitiyo yakhe yonkhe. Langa limbe ahambe uyise, nani kubuya. Weva buhlungu ka khulu Ayanda wate wancuma kutsi eme nsi angasakhuli yena. Kanjalo wahlala amncane sikhatsi lesidze nebangani bakhe bate bahlekisa ngaye. Ngalelinye lilanga wagula kabi unina. Ayanda wagucula umcondvo. Wakhula waba mudze entela kusita umndeni wakhe. Kodvwa mhla kwehla inhlupheko esigodzini sakubo, ngabe uyoba mkhulu lokwenele yini kusindzisa wonkhe muntfu?

Format Paperback

Pages 32

ISBN 9781770099777

 


We Also Recommend