Menu
Cart 0
TINGANEKWANE TASE-AFRIKA nguGcina Mhlophe  (siSwati)

TINGANEKWANE TASE-AFRIKA nguGcina Mhlophe (siSwati)

  • R 16500Tinganekwane natibutselwe ndzawonye tiletsa injabulo lephelele kubafundzi labasebancane. Lishumi letinganekwane letibutselwe emcondvweni wekuhlakaniphisa tinotsie indlela yekucoca yelisiko lesi-Afrika. Tinganekwane tekucala nje emhlabeni tabuyaphi? LoluFujwana lwaphumelela njani kutsi luhlonishwe kuto tonkheletinye tilwane? Kwakungubani Nanana naboSelesele futsi kwentekeni ngalesikhatsi asakhe in dlu emakhatsini wendlela yetilwane? INgwenya lencane yayentiwa yini kutsi itimisele kangaka kuyawutfola inhlitiyo yeNgobinyane.

Ticicwa ngumuntfu lonelikhono nebuciko nekutetsemba lokukhulu lodvumile ekucocweni kwetinganekwane, kamtsi imifanekiso idvwetjwe ngulabakhetsekile baKwaZulu-Natal labanesiphiwo ekudvwebeni, Tinganekwane tase-Afrika ngumbhalo wetinganekwane losembili kuletinye lotawujabulisa bafundzi labasha kuto tonkhe tinhlanga letehlukene.

Format Harback

Pages 55

ISBN 9781869142957


We Also Recommend