Menu
Cart 0
Kundiza kweKhayithi (Siswati) (CBD)

Kundiza kweKhayithi (Siswati) (CBD)

  • R 9000


Kundiza kweKhayithi

Lencwadzi lehlotjiswe kahle kakhulu iteka indzaba yekutsi Wandile baneyise bayakha njani ikhayithi. Basandizisa ikhayithi, lucu lwayo luyadzabuka kanjalo luyikhulule intjingeke etulu itsatse luhambokati lwekuncamula i-Afrika. Kusuka eTimphophomeni teVikitoriya letidvumako neticongo letinelichwa teKhilmanjaro, kufika etingwadvule teSahara nakumaPhiramidi eGibhithe asendvulo, indzaba ilandzela kundiza kwekhayithi ngetulu kwetindzawo-mlandvo letibabatekako le-Afrika!

Indzaba yaWilliam Gumede; Imidvwebo yaMaja Sereda

Jacana Media

ISBN 9781770099753


We Also Recommend