Menu
Cart 0
Borokgo bjo botelele(Sepedi)

Borokgo bjo botelele(Sepedi)

  • R 9000Ye ke nonwane ya bobedi ka ga NAMANYANA e botsana e Phaswana yeo e bitšwago Dokgoba. Yona e ka ga para ya marokgo a MATELELE ao e bego e filwe ona. Leina la gagwe la nnete ke 'Dokgoba Makgatheng ga Makala'. Se ke ka lebka la gore o ka re e dutše morithing wa mohlare, gomme letšatši le dira merithi ka lehlakoreng la yona.We Also Recommend