Menu
Cart 0
Dikanegelo tsa Afrika G Mhlophe e fetoletswe go Sepedi ke Masilo Manthata

Dikanegelo tsa Afrika G Mhlophe e fetoletswe go Sepedi ke Masilo Manthata

  • R 10000Kgoboketso ye ya dinonwane e aba moketeko wa lethabo go babadi ba banyane. Dinonwane tse lesome tsa go thabisa, di humisitse kgopoleloya setso ya dikanegelo tsa Afrika. Naa Nanana bo Sele Sele ke mang, ebile go diregile eng nako ye a agile ntlo ya gagwe gare ga mmila wa diphoofolo? Naa ke ka lebaka la eng kwena ye nnyane e be e ikemiseditse go hwetsa pelo ya kgabo?

Di anegwa le moanegi wa go tuma kudu wa tiragatso mo Afrika Borwa, ka boitshepo ka mokgwa wa go thabisa go ka di ekisa mme di laetswa ke badiragatsi ba talente bao ba kgethilwego ka lebakka la matsato ba KwaZulu-Natal. Dikanegelo tsa Afrika ke ye botse kudu go ka thabisa babadi na naswa ba meraferafe.

 

Format Harback

Pages 55

ISBN 9781869142698


We Also Recommend