Menu
Cart 0
Ibhola Elahlekileyo

Ibhola Elahlekileyo

  • R 12000UZithuba nomzala wakhe uMbotyi bafuna ukudlala umdlalo wesoka phambi kokutshona kwelanga! Bancedise bafumane ibhola yabo elahlekileyo, ifihlwe kwenye indawo kwiAfrika yethu emangalisayo.

Le yincwadi yesine ebalisa ngenkonyana entle kaNguni negama layo linguZithuba. Igama lokwenene likaZithuba, ‘NguZithuba ziPhakati kwamaSebe’. Oku kwenziwa kukuba ubonakala ngokunga uhleli phantsi komthunzi womthi, kwaye ilanga lenza imithunzi esikhumbeni sakhe. UMbotyi yena igama lakhe ‘nguMbotyi’ kuba isikhumba sakhe sifana nqwa neseembotyi ezinamachokoza.

We Also Recommend