Menu
Cart 0
Imvubu Ya lahlekelwa Kanjani Boya Bayo (siSwati)

Imvubu Ya lahlekelwa Kanjani Boya Bayo (siSwati)

  • R 2000Lokwa kadzeni emandvulo, ngesikhatsi iMvubu neMlilo basebangani, babevamise kudlala ndzawonye. Ngalelinye lilanga uMlilo wavakashela iMvubu ekhaya layo. Ngalelo langa iMvubu yafundza sifundvo lesibalulekile kabi lesimayelana nekudlala ngeMlilo.

Long ago when Hippopotamus and Fire were friends, they would often play together. One day, Fire visited Hippopotamus at his home and Hippopotamus learnt a valuable lesson about playing with Fire.


We Also Recommend