Menu
Cart 0
Kundiza kweKhayithi yaWilliam Gumede (siSwati)

Kundiza kweKhayithi yaWilliam Gumede (siSwati)

  • R 6000Lencwadzi lehlotjiswe kahle kakhulu iyeka indzaba yekutsi Wandile baneyise bayakha njani ikhayiti. Basandizisa ikhayiti, lucu lwayo luyadzabuka kanjalo luyikhulule intjingeke etulu itsatse luhambokati lwekuncamula i-Afrika. Kusuka eTimphophomeni teVikithoriya letidvumako neticongo letinelichwa teKhilimanjaro, kufika etingwadvule teSahara nakumaPhiramidi eGibithe asendvulo, indzaba ilandzela kundiza kwekhayiti ngetulu kwetindzawomlandvo letibabatekako telivekati le-Afrika. Author William Gumede, illustrated by Maja Sereda
ISBN 9781770099753
Format Paperback
Pages 32p.


We Also Recommend