Menu
Cart 0
Limphila Namabhontjisi (IsiNdebele)

Limphila Namabhontjisi (IsiNdebele)

  • R 7000Limphila Namabhontjisi

Le yindaba yesithathu emayelana nekonyana leNguni elihle elibizwa bona nguNkhala. Ngalesi sikhathi, uNkhala nomzawakhe ubhontjisi bafuna ukutjala isiphila namabhontjisi mayelana neTjhewu yabaLimi. Ingabe bazakuthumba unongorwana wesivuno esihle na?.

Ibizo lakaNkhala lamambala 'nguNkhala hlangana namataka'. Lokhu kungesimanga sokobana uhlezi ngaphasi komthunzi womuthi, begodu ilanga lenza umthunzi esikhumbeni sakhe. UBhontjisana ibizo lakhe lamambala "nguBhontjisi" ngombana isikhumba sakhe siqaleka sengathi sirhatjhwe ngamabhontjisi.

Author Maryanne Bester
Illustrations Shayle Bester
ISBN 9781770096110
Format Paperback
Pages 32p.


We Also Recommend