Menu
Cart 0
Iinolwana ze-Afrika Gcina Mhlophe Ithugululwe nguJothan Mahlangu (isiNdebele)

Iinolwana ze-Afrika Gcina Mhlophe Ithugululwe nguJothan Mahlangu (isiNdebele)

  • R 16000Ibuthelelo leli leenolwani liletha ikareko lokufunda ebafundini abasesebancani. Isumi leendaba ezikarisako, elingenelele ngamagugu wokunotha kweenolwana ze-Afrika. Zavelaphi iindaba zokuthoma zephasini? Yakghona njani iKghurwana ukuhlonitjhwa ngizo zoke iimbandana ezinye? Khabe angubani uNanana bo Sele Sele begodu kwenzakalani bona akhe indlwakhe phakathi naphakathi kwendlela yeenlwani? Kubayini iNgwenyana yakuncamela kangaka ukuthola ihliziyo yeKgabhu?

Yadenjwa ngokuhlukileko nangestayela mudembi weenolwana owaziwako weSewule Afrika yafakwa imigwalo bagali abamajadu bezobukghwari baKwaZulu-Natal, Iinolwana ze-Afrika iyindlela esezingeni yokuthabisa abafundi abasathomako ngokuvanga woke amasiko. 

Format Hardback

Pages 55

ISBN 9781869142964


We Also Recommend