Menu
Cart 0
Ngiyakwazi lokho! (isiZulu), by Maryanne Bester; Illustrated by Shayle Beste

Ngiyakwazi lokho! (isiZulu), by Maryanne Bester; Illustrated by Shayle Beste

  • R 12000
  • Save R 1,060Zibandakanye nekonyana lekomo yamaNguni unKhala, lokha nakethula umnganakhe, umSaneenkomo, ebulungelweni leencwadi. Lokha unKhala nakamtjengisa iphasi elikarisako lokufunda kanye neencwadi, umSaneenkomo uthola bona kunezinto ezinengi tle ezingafundwa kunokurhuwelela bona 'Ngiyakwazi lokho!' Incwadi egidinga begodu ekhuthaza ithando lamambala lokufunda.

We Also Recommend