Menu
Cart 0
Siqondephi Manje?

Siqondephi Manje?

  • R 25200


Siqondephi Manje? : Indatshana zaseZimbabwe

Indatshana eziqoqwe lapha ziyasinda, zizwisa usizi lobuhlungu, kanti zibuye zihlekise. Zonke zithathela kusimo esibi esake sabakhona eZimbabwe esaziwa ngokuthi "iminyaka elitshumi eyalahlekayo." Kwakuyisikhathi sokuphela kwemali amandla lokuqonga kwentengo okungakaze kubonakale; isikhathi sodlame lobudlwangudlwangu; esokutshabalala kwenotho yelizwe kanye lokuphuma kwabantu ngobunengi besiyaphephela kwamanye amazwe. Ngemva kwalokho bonke abantu beZimbabwe sebezibuza - Siqondephi Manje? Bonke abalendatshana lapha yizizalwane zeZimbabwe. Noma nje abanye babo beloba bephandle kwelizwe, ugqozi lwabo luphuma khona eZimbabwe, lendatshana zabo zikhuluma ngalo leli lizwe.

Emakhasini alolugwalo uzahlangana lolondindwa onyomuka emjibileni wabanewakhe okumendisa engafuni; umama owendileyo ophunyuka ecaleni lokulala lenye indoda; iqhawe eligqxumukela embizeni enkulu yamasese lifele lapho; imbongi engatholi sikhathi sokuhaya inkondlo yayo. Azipheleli lapho. Zikhona ezinye ezinengi.


Edited by Jane Morris
ISBN 9780797494497
Format Paperback
Pages 166p.


We Also Recommend