Udadana ombi (isiXhosa) Bridge Books

Udadana ombi (isiXhosa)

R 110.00 11000
4 items In Stock
  • Successful pre-order.Thanks for contacting us!
  • Order within
Book Title
Udadana ombi (isiXhosa)
Author
Bridge Books
ISBN
9781770099296
Usizana olungudadana olubi, lukhangeleka lohlukile kwamanye amadada. Usapho lwakhe luhlekisa ngaye, lumenze azive engafunwa, nangona yena efuna ukuziva enosapho olumthandayo nolumamkelayo. Ngoko ke udadana ushiya ikhaya lakhe athathe uhambo olude eyedwa. Ingaba uya kuze athandwe yaye amkelwe ngendlela ayiyo?
Usizana olungudadana olubi, lukhangeleka lohlukile kwamanye amadada. Usapho lwakhe luhlekisa ngaye, lumenze azive engafunwa, nangona yena efuna ukuziva enosapho olumthandayo nolumamkelayo. Ngoko ke udadana ushiya ikhaya lakhe athathe uhambo olude eyedwa. Ingaba uya kuze athandwe yaye amkelwe ngendlela ayiyo?
Usizana olungudadana olubi, lukhangeleka lohlukile kwamanye amadada. Usapho lwakhe luhlekisa ngaye, lumenze azive engafunwa, nangona yena efuna ukuziva enosapho olumthandayo nolumamkelayo. Ngoko ke udadana ushiya ikhaya lakhe athathe uhambo olude eyedwa. Ingaba uya kuze athandwe yaye amkelwe ngendlela ayiyo?