Menu
Cart 0
uKantiga  Uthola Igama Elimfanele, Ibhalwe NguMabel Mnensa

uKantiga Uthola Igama Elimfanele, Ibhalwe NguMabel Mnensa

  • R 13000Katinga isiZulu edition

“Kwake kwaba khona intombazanyana encane enenhliziyo enkulu ngangegama layo, uKantiga. Kodwa uKantiga wayengalithandi igama lakhe.” Ekuzwa lokhu, ugogo wakhe umxoxela inganekwane yomndeni yokhamba olunomlingo olwalubukeka lungenamsebenzi ngoba lwabe lunofa futhi lwephukile. Sifunda ukuthi kwenzeka kanjani ukuba lesi sici silwenze lube ngokungaphezulu kokuba ngoluphelele.

 

Landela le ndaba emnandi, egcwele imibala kanye nobunganekwane, lapho uKantiga ezama ukuthola igama elifanele kuthi ekulolu hambo afunde kakhudlwana ngokuthi ungubani nokuthi uvelaphi.


We Also Recommend