Menu
Cart 0
Ukumkani Okhohlakeleyo Usaphila! nguSindiwe Magona (IsiXhosa)

Ukumkani Okhohlakeleyo Usaphila! nguSindiwe Magona (IsiXhosa)

  • R 7000Iintsomi ZaseAfrika

Wayeswelekile ukumkani omdala, okhohlakeleyo. Bavuya kunene bonke abantu kwelo, kaloku kwakungekho namnye owayemthanda ukumkani lo. Bambi bathi bebemncoma, besoyika angabenza yona. Wayeswelekile ukumkani omdala, okhohlakeleyo; langako ithemba kwiintliziyo zabantu. Uthando nobulungisa zaziza kulawula konke. Ulonwabo lulolukawonke-wonke; ubuhlwempu, ukuhlukunyezwa nobhubhani wezifo izizinto zezolo. Nako ke ababekucinga.

Paperback
47Pages
ISBN 9781485620105

Book 8


We Also Recommend