Skip to product information
1 of 1

Penguin Random House South Africa

Iimphila namabhontjisi, By Maryanne Bester (isiNdebele)

Iimphila namabhontjisi, By Maryanne Bester (isiNdebele)

Regular price R 120.00 ZAR
Regular price Sale price R 120.00 ZAR
Sale Sold out
Tax included.

Le yindaba yesithathu emayelana nekonyana leNguni elihle elibizwa bona nguNkhala. Ngalesi sikhathi, uNkhala nomzawakhe ubhontjisi bafuna ukutjala isiphila namabhontjisi mayelana neTjhewu yabaLimi. Ingabe bazakuthumba unongorwana wesivuno esihle na?

Ibizo lakaNkhala lamambala ‘nguNkhala hlangana namataka’.

Lokhu kungesimanga sokobana uhlezi ngaphasi komthunzi womuthi, begodu ilanga lenza umthunzi esikhumbeni sakhe. UBhontjisana ibizo lakhe lamambala “nguBhontjisi” ngombana isikhumba sakhe siqaleka sengathi sirhatjhwe ngamabhontjisi.

Find This book in English, SetswanaSesotho, Sepedi

View full details
Colourful cubes that hold books at outdoor street library in Soweto

Give a book

Buy an extra copy of your book and we'll donate it to one of our outdoor Street Libraries, or to one of our reading programmes. Just add a note to your card with the code #buyabookforachild.