Skip to product information
1 of 1

Booksite Afrika

Dadana-Mbana (siSwati) (damaged)

Dadana-Mbana (siSwati) (damaged)

Regular price R 42.50 ZAR
Regular price R 85.00 ZAR Sale price R 42.50 ZAR
Sale Sold out
Tax included.

Nebakitsi! Dadana-Mbana ubukeka ehluke khashane kulamanye emadadana. Umndeni wakhe wakaDada uhlala umchukuluta njalo nje umenta ativele angatsandvwa, kantsi yena ufuna kutsandvwa nje abe yincenye yemndeni. Wasuka wabaleka ekhaya watsatsa luhambo loludze lwakhe yedvwa. Utsi uyoke atsandvwe futsi emukelwe njengoba anjalo?

Note: slight tears to cover

View full details
Colourful cubes that hold books at outdoor street library in Soweto

Give a book

Buy an extra copy of your book and we'll donate it to one of our outdoor Street Libraries, or to one of our reading programmes. Just add a note to your card with the code #buyabookforachild.