Skip to product information
1 of 1

Jacana

BoPhongo Ntsatfu Mahlikilili (siSwati)

BoPhongo Ntsatfu Mahlikilili (siSwati)

Regular price R 85.00 ZAR
Regular price Sale price R 85.00 ZAR
Sale Sold out
Tax included.
BoPhongo Ntsatfu Mahlikilili, balambe bayafa banjalo nje sebadziniwe kuhlala kulelihlandze lelinetintfuli nemanyeva. Ngale nje ngesheya kwelibhuloho kunentsatjana leyembonywe tjani lobumnandzi-nandzi lobuluhlata, bafisa kabi kubudla lobo tjani. Kodvwa, kunenkinga! Kunesilo lesesabekako lesihlala ngaphansi kwelibhuloho. Langa limbe, timbuti tatilambe kabi. Tancuma kutsi aticunge sibindzi tilewele lelibhuloho.Engabe titasibhacela silo ndzini noma sitatibamba sitishwabuludzele sitimite?
View full details
Colourful cubes that hold books at outdoor street library in Soweto

Give a book

Buy an extra copy of your book and we'll donate it to one of our outdoor Street Libraries, or to one of our reading programmes. Just add a note to your card with the code #buyabookforachild.