Menu
Cart 0
BoPhongo Ntsatfu Mahlikilili (siSwati)

BoPhongo Ntsatfu Mahlikilili (siSwati)

  • R 8500BoPhongo Ntsatfu Mahlikilili, balambe bayafa banjalo nje sebadziniwe kuhlala kulelihlandze lelinetintfuli nemanyeva. Ngale nje ngesheya kwelibhuloho kunentsatjana leyembonywe tjani lobumnandzi-nandzi lobuluhlata, bafisa kabi kubudla lobo tjani. Kodvwa, kunenkinga! Kunesilo lesesabekako lesihlala ngaphansi kwelibhuloho. Langa limbe, timbuti tatilambe kabi. Tancuma kutsi aticunge sibindzi tilewele lelibhuloho.Engabe titasibhacela silo ndzini noma sitatibamba sitishwabuludzele sitimite?

We Also Recommend